STATUT
AS. CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR - ANA ASLAN - BRĂILA
CAPITOLUL I
Date generale Înfiinţarea, denumirea, sediul, durata, scopul activităţii şi regimul juridic al asociaţiei

Art. 1. (1) Asociaţia “CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BRĂILA” (C.A.R.P. Brăila) are sediul pe str. Nicolae Bălcescu nr. 8-10, şi un sediu secundar pe str. Mihai Eminescu nr. 23, localitatea Brăila, jud. Brăila (Casa modei – parter şi etaj 2), cu acces în sediu de pe str. Ana Aslan, unde va funcţiona provizoriu, pe perioada de reconstrucţie a sediului principal. C.A.R.P. Brăila este continuatoarea Asociaţiei Solidare a Pensionarilor Publici – Filiala Brăila, înfiinţată potrivit Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) şi a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila înregistrată la Secţia de Prevederi Sociale de pe lângă Comitetul Executiv al fostului Sfat Popular Raional Brăila, prima desfiinţată şi a doua înfiinţată prin acelaşi act normativ, cu preluare de patrimoniu, respectiv prin Decretul nr. 204/1951 al Prezidiului M.A.N. al R.P. România.
(2) Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, denumită în continuare “Casa”/“Asociaţia”, a fost reautorizată să funcţioneze în conformitate cu Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, intrată în vigoare la 01.03.1973, odată cu abrogarea Decretului nr. 204/1951.
(3) Reautorizarea funcţionării Asociaţiei, în vederea continuării activităţii pe perioadă nedeterminată, s-a făcut cu păstrarea personalităţii juridice dobândită potrivit art. 2 din Decretul nr. 204/1951, condiţionată fiind de adoptarea unor noi statute în conformitate cu reglementările în vigoare şi a fost consfinţită prin Decizia nr. 167/19.04.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Brăila.
(4) În condiţiile înfiinţării prin preluare de patrimoniu, potrivit legii, a reorganizării funcţionării la o dată ulterioară, cu păstrarea personalităţii juridice, tot potrivit legii, Asociaţia are o singură categorie de membri denumită “membri asociaţi”. Orice referire la membrii asociaţi de la momentul înfiinţării iniţiale sub denumirea “Asociaţia Solidară a Pensionarilor Publici – Filiala Brăila”, moment neidentificat în arhive, numiţi generic „membri fondatori”, nu are vreo relevanţă practică sub aspectul drepturilor sau obligaţiilor oricăruia dintre membrii asociaţi înscrişi după înfiinţarea C.A.R.P. Brăila prin Decret 204/1951.
Art. 2. (1) Regimul juridic al Asociaţiei este reglementat prin Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin care s-a abrogat Legea nr. 13/1972, C.A.R.P. Brăila fiind o organizaţie cu caracter civic, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială.
(2) Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei se realizează în baza prevederilor din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor.
(3) Dovada personalităţii juridice a Asociaţiei se face cu Certificatul nr. 18/2006 privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
(4) C.A.R.P. Brăila se poate afilia la federaţii şi organizaţii cu caracter social, înfiinţate legal, atât în ţară cât şi în străinătate, dacă afilierea este în interesul membrilor săi şi cu respectarea legislaţiei din România.
(5) Cu aprobarea Adunării generale, se pot înfiinţa sucursale, structuri teritoriale fără personalitate juridică.
Art. 3 (1) Scopul principal al activităţii Asociaţiei îl constituie sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici şi ajutoare nerambursabile, aşa cum sunt precizate la art. 32 alin. (1).
(2) Potrivit legii, C.A.R.P. Brăila poate desfăşura şi alte activităţi şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal, astfel:
a) organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
b) prestarea de servicii contra cost, la preţuri reduse, pentru membrii Casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind de regulă munca unor pensionari membri ai C.A.R.P. Brăila, decizia diversităţii acestora, a tarifelor percepute şi a plăţii meseriaşilor, aparţinând Consiliului director;
c) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai casei;
d) desfăşurarea altor activităţi economice directe, dacă acestea au caracter auxiliar şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei;
e) alte acţiuni şi forme de asistenţă socială.
(3) Activităţile ce le poate desfăşura C.A.R.P. Brăila se clasifică potrivit Codului CAEN astfel:
Cod CAEN Denumi rea activităţilor conform Cod CAEN
    6492       Activitate principală CAR
    6910       Activităţi juridice (consultanţă juridică)
    8621       Activităţi de asistenţă medicală generală
    8622       Activităţi de asistenţă medicală specializată (oftalmologie)
    8623       Activităţi de asistenţă stomatologică
    9329       Alte activităţi recreative n.c.a. (excursii)
    9521       Repararea aparatelor electronice de uz casnic
    9523       Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
   9529      Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. (îmbrăcăminte)
    9602       Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (frizerie)
    9603       Activităţi de întreţinere corporală
    9609       Alte activităţi de servicii n.c.a.
Reguli minimale privind prestarea activităţilor de mai sus:
a) Prestarea acestor servicii se face pe bază de remunerare sau voluntariat şi pot fi folosite şi persoane care nu sunt membri asociaţi.
b) Remunerarea persoanelor folosite de Asociaţie în activitatea de prestări servicii, precum şi orice alte activităţi, se stabileşte de Consiliul director cu respectarea prevederilor legale.
c) Tariful pentru prestarea acestor servicii va fi mai mic decât tariful prestat de alte unităţi de specialitate din localitate.
(4) Condiţiile minime de acces la activitatea de creditare şi desfăşurare a acesteia pe teritoriul României prin instituţii financiare nebancare, sintagmă aplicabilă şi caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, sunt prevăzute în Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, fiind, potrivit art. 38, coroborat cu art. 14(1) lit. „d”, următoarele:
a) înscrierea în Registrul de evidenţă deschis şi ţinut de Banca Naţională a României;
b) păstrarea modului de organizare, funcţionare şi asociere potrivit legislaţiei speciale care le reglementează activitatea;
c) limitarea activităţii de creditare la acordarea de credite către membrii asociaţiei, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare;
d) limitarea surselor de finanţare la cele prevăzute de legile speciale care le reglementează activitatea.
Art. 4. Statutul C.A.R.P. Brăila, hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului director, normele metodologice/regulamentele elaborate şi aprobate de Consiliul director cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare, reprezintă „reglementările specifice unităţii”, având putere de lege.


S T A T U T U L

Asociaţiei C.A.R.P. Ana Aslan - Brăila

detalii aici ...

revista

PROGRAM DE LUCRUde LUNI pană JOI

7:30 - 14:00

VINERI

7:30 - 13:30

 

ADRESASEDIU NOU

str.Nicolae Bălcescu,nr. 10, Brăila